Suwa çümdüriji ýylylyk çalşyjy

Önümler

Illassyk plitalary bilen çümdüriji ýylylyk çalşyjy

Gysga düşündiriş:

Çümdüriji ýylylyk çalşyjy, aýratyn ýassyk ýassygy ýa-da suwuklyk bilen bir gaba çümdürilen birnäçe lazer bilen kebşirlenen ýassyk ýassyklary bolan bank.Tabaklardaky gurşaw, islegleriňize baglylykda konteýnerdäki önümleri gyzdyrýar ýa-da sowadýar.Bu üznüksiz ýa-da partiýa prosesinde edilip bilner.Dizaýn, tabaklary arassalamagyň we saklamagyň aňsatdygyny üpjün edýär.


 • Model:Omörite ýasalan
 • Marka:Platecoil®
 • Eltip bermek porty:Şanhaý porty ýa-da islegiňiz boýunça
 • Töleg ýoly:T / T, L / C ýa-da islegiňiz boýunça
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Illassyk plastinka ýylylyk çalşyjy näme?

  Bu suwa çümdüriji ýylylyk çalşyjy, sowadylmaly ýa-da gyzdyrylmaly köp mukdarda hapalanan ýa-da bölekleýin hapalanan suwuklyklary işlemek üçin amatlydyr.Hapa çydamly (ýa-da aňsatlyk bilen arassalanyp bolýar) we tabaklar tarapyndan döredilen tebigy turbulentlik bilen bilelikde bu ýassyk ýassygy görnüşli suwa çümdüriji ýylylyk çalşyjy hemişe optimal ýylylyk geçirişini üpjün edýär.

  Çümdüriji ýassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy gaty ygtybarly we ýokary ygtybarly, şeýle hem dowamlylygy we çydamlylygy pudakda iň ýokary derejedir, köp mukdarda suwuklyk suw, glikol, gaz ýa-da sowadyjy bilen sowadylanda bu önümi ajaýyp çözgüt edýär. .Mundan başga-da, enjam poslamaýan polatdan doly öndürilip, talaplaryňyza görä islendik aýratynlyklara laýyk edilip bilner.Şeýlelik bilen, suwa çümdüriji ýassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy, yzygiderli suwuklyk akýan ýerde goýulýarmy ýa-da önüm bakda suwa çümýärmi, ýylylyk geçirişinde uly netijeliligiň boljakdygyny kepillendirýäris.

  Işleýiş ýörelgesi näme?

  Çümdüriliş ýylylyk çalşyjylary bir ýere jemlenen we suwuklyk bilen bir gaba çümdürilen bir tabak ýa-da birnäçe ýassyk ýassygy bolup biler.Tabaklardaky gurşaw gapdaky suwuklygy sowadyp ýa-da gyzdyryp biler.Suwa çümdürijilerimiz üznüksiz akymda ýa-da partiýa prosesinde ulanylyp bilner.

  Ady Spesifikasiýa Marka Material Atylylyk geçiriji orta
  Illassyk ýassygy çümdüriji ýylylyk çalşyjy Özbaşdak düzülip bilner Müşderiler öz nyşanlaryny goşup bilerler. 304, 316L, 2205, hastelloý, titan we başgalar ýaly materiallaryň köpüsinde bar Orta sowadyjy
  1. Freon
  2. Ammiak
  3. Glikol çözgüdi
  Orta ýylylyk
  1. Bug
  2. Suw
  3. Geçiriji ýag

  “Platecoil” ýassyk ýassygy we daşarky tank näme?

  Platecoil ýassyk ýassygy, lazer kebşirleýiş tehnologiýasy bilen emele gelen we ýokary turbulent içki suwuklyk akymy bilen ýokary ýylylyk geçirijiliginiň we birmeňzeş temperaturanyň paýlanmagyna sebäp bolýan tekiz plastinka gurluşy bolan ýörite ýylylyk çalşyjydyr.lt müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli şekilde we ululykda dizaýn edilip we öndürilip bilner.“Platecoil” ýassyk ýassygy ýokary güýçli daşarky bakda ýerleşdirildi.giriş, rozetka we ş.m.Berk dizaýn önümiň arassalanmagyny we saklanmagyny aňsatlaşdyrýar.Arassa suw bolsun ýa-da gaty hapalanan suwuklyklar bolsun, lazer ýassyk ýassygy öndürijiligi saklap biler.

  a.Owassyk ýassygy, süýümli plastinka üçin süýümli lazer kebşirlenen maşyn
  b.Suwa çümdüriji ýylylyk çalşyjy üçin lazer kebşirleýji ýassyk ýassygy
  c.Suwa çümdüriji ýylylyk çalşyjy, çümdüriji çiller
  d.Beton sowatmak üçin poslamaýan polat çümdüriji çiller

  Goýmalar

  1. Çörek önümleri üçin sowuk suw.

  3. Saklaýyş gaplarynda göni sowatmak we / ýa-da ýylatmak.

  5. Arassalamak üçin gyzdyryjylar.

  7. Süýt önümçiligi.

  9. Balykçylyk pudagy.

  2. Iýmit gaýtadan işlemek üçin sowuk suw.

  4. Şäher häkimliginiň galyndy suwlary üçin ýylylygy dikeltmek.

  6. Guşçylyk pudagy.

  8. Et gaýtadan işleýän pudak.

  10. Azyk senagaty.

  Önümiň artykmaçlygy

  1. Dürli suwuklyklary, hatda ýokary ýapyşykly suwuklyklary sowatmak we gyzdyrmak.

  2. Açyk dizaýn we tabaklaryň arasynda ýeterlik ýer sebäpli saklamak aňsat.

  3. Birnäçe programma üçin ulanyp boljak ykjam dizaýn.

  4. Aýratyn zerurlyklaryňyza we ölçegleriňize görä düzülip bilner.

  Illassyk plastinka ýylylyk çalşyjy üçin lazer kebşirleýiş maşynlarymyz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  BaglanyşyklyÖNÜMLER