Köp mukdarda sowadyjy

Önümler

Owassyk ýassygy banklary bilen ýasalan gaty gaty ýylylyk çalşyjy

Gysga düşündiriş:

Köp mukdarda gaty plastinka ýylylyk çalşyjy, gytaklaýyn ýylylyk geçiriji enjamlaryň bir görnüşi, gaty granulalary we poroşok akym önümlerini diýen ýaly sowadyp ýa-da gyzdyryp biler.Köp mukdarda ýylylyk çalşyjy tehnologiýanyň esasy, lazer bilen kebşirlenen plitalaryň ýylylyk çalşyjy bankynyň üsti bilen hereket edýän önümiň agyrlyk güýji.


 • Model:Omörite ýasalan
 • Marka:Platecoil®
 • Eltip bermek porty:Şanhaý porty ýa-da islegiňiz boýunça
 • Töleg ýoly:T / T, L / C ýa-da islegiňiz boýunça
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Köp mukdarda ýylylyk çalşyjy näme?

  Soylylyk soýa, gury soýa, köp mukdarda ýylylyk çalşyjy

  Bulk Sloids ýylylyk çalşyjysyna güýç akymy sowadyjy, gaty plastinka görnüşli sowadyjy we ş.m. hem diýilýär, bu adaty aýlaw deprekiniň we suwuklandyrylan düşek sowadyjynyň kämilleşdirilen prosesi, bu köp gaty ýylylyk çalşyjy Kanada Solex-iň esasy tehnologiýasyna we dizaýnyna eýe, Chemequip ösen önümçilik enjamlary we aşa uly önümçilik bazasy we ýokary öndürijilikli önümçilik kuwwatyny kepillendirýär we gowşuryş wagtyny gysgaldýar.

  Işleýiş ýörelgesi näme?

  1. Gaty gaty plastinka ýylylyk çalşyjyda, kebşirlenen ýylylyk çalşyjy plitalaryň dik kenary tabaklardan akýan suwy sowadýar (önümiň akymyna garşy akym).

  2. Köp önümler önümiň täsirli sowadylmagyny üpjün etmek üçin ýeterlik ýaşaýyş wagty bolan tabaklaryň arasynda haýal geçýär.

  3. Geçiriji arkaly gytaklaýyn sowatmak, sowadyjy howa talap edilmeýär.

  4. Köpçülikleýin akym iýmitlendirijisi akymda gaty akymlary kadalaşdyrýar.

  zuo-kaliý sowadyjy, sowuk polimer, sowuk DAP
  siz-Gum sowadyjy ol Sowuk birleşme dökün ol Sowuk dökün

  Solex Business Views

  Solex köpçülikleýin gaty ýylylyk çalşyjy (kuwwat akymynyň ýylylyk çalşyjysy), karbamid, ammiak selitrasy, NPK, MAP, DAP we ş.m. ýaly granul we pril dökünleriniň her görnüşini diýen ýaly sowadyp, müňlerçe gowrak toplumy dökün zawodlarynda gurnady. , gaty gaty ýylylyk çalşyjy tehnologiýanyň esasy, suw bilen sowadylan kebşirlenen ýylylyk çalşyjy plitalaryň kenaryndan geçýän önümiň agyrlyk güýji.

  Näme üçin köp zawodlar köpçülikleýin jisimler üçin gytaklaýyn plastinka ýylylyk çalşyjysyny gurýarlar?

  1. Tort meselesini çözüp, gaplama temperaturasyny 40 below-dan peseldiň.

  2. Energiýa sarp edilişini we zyňyndylaryny azaltmak.

  3. simpleönekeý ulgam bilen ykjam dizaýn.

  4. Kiçijik oturdylan ýer bilen gurmak aňsat.

  5. Ösümlikleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak.

  6. Bejerişiň pes bahasy.

  Adaty suwuk düşek sowadyjy ýa-da aýlanýan deprek sowadyjy aşakdaky meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolmaly

  1. packokary gaplama temperaturasy, saklanylanda önümiň peselmegine we tortlaryň döremegine sebäp bolýar.

  2. Örän pes girdeji sebäpli energiýa sarp edilişi durnukly däl.

  3. Täze çäklendirilen kanunçylykdan ýokary zyňyndylar.

  Goýmalar

  1. dökünler - karbamid, ammiak nitraty, NPK.

  2. Himiki maddalar - ammiak sulfat, gazlandyrylan kül, kalsiý hloridi.

  3. Plastmassa - polietilen, neýlon, PET bölejikleri, polipropilen.

  4. erguwujy serişdeler we fosfatlar.

  5. Iýmit önümleri - şeker, duz, tohum.

  6. Minerallar - gum, rezin bilen örtülen gum, kömür, demir karbid, demir magdany.

  7. temperatureokary temperaturaly materiallar - katalizator, işjeňleşdirilen uglerod.

  8. Bio gaty jisimler.

  Karbamid sowadyjy
  Tohum sowadyjy
  Duz sowadyjy
  Soýa guradyjy

  Önümiň artykmaçlyklary Howany sowatmak bilen deňeşdiriň (Rotary ýa-da suwuk düşek)

  1. Zyňyndylar bolmazdan netijeli sowatmagy gazanyp biler.

  2. leumşak işlemek (pes tizlik).

  3. Energiýanyň sarp edilişi.

  4. Pillassyk plitalary ýylylyk çalşyjy, pes tehniki hyzmat, arassalamak üçin aňsat.

  5. Kiçijik meýdany eýeleýän dik ykjam dizaýn.

  6. Bölekleri gymyldatmazdan ýönekeý ulgam.

  7. Toz we hapalanmagyň öňüni almak.

  Platecoil ýassyk ýassyklary näme?

  Platecoil plastinka, lazer kebşirleýiş tehnologiýasy bilen emele gelen we ýokary turbulent içki suwuklyk akymy bilen ýokary ýylylyk geçirijiliginiň we birmeňzeş temperaturanyň paýlanmagyna sebäp bolýan tekiz plastinka gurluşy bolan ýörite ýylylyk çalşyjydyr.lt müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli şekilde we ululykda dizaýn edilip we öndürilip bilner.

  Owassyk ýassygy, süýümli plastinka üçin süýümli lazer kebşirlenen maşyn
  goşa nagyşly tabak, ýeke-täk emeli ýassyk ýassygy
  köpçülikleýin gaty ýylylyk çalşyjy üçin ýassyk plastinka banky
  Illassyk ýassygy Bak köp mukdarda sowadyjy
  Köp mukdarda gaty sowadyjy, gaty gaty ýylylyk çalşyjy, poroşok akymy ýylylyk çalşyjy

  Illassyk plastinka ýylylyk çalşyjy üçin lazer kebşirleýiş maşynlarymyz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  BaglanyşyklyÖNÜMLER