Statik ereýän kristalizator

Önümler

Statik ereýän kristalizator, ýukajyk ýassykly plastinka ýylylyk çalşyjy bilen ýasaldy

Gysga düşündiriş:

Statik ereýän kristalizator, “Platecoil” plitalarynyň üstünde statiki eredilen garyndyny kristallaşdyrýar, derleýär we ereýär, netijede garyndydan bir ýa-da birnäçe önümi arassalaýar.lt şeýle hem “Platecoil” çözüjisiz kristalizator diýilýär, sebäbi kristallaşdyrmak we arassalamak işinde hiç bir erginç ulanylmaýar.“Statik” ereýän kristalizator “Platecoil” plitalaryny ýylylyk geçiriji element hökmünde täzeçillik bilen ulanýar we adaty aýralyk tehnologiýalarynyň ýok artykmaçlyklaryna eýe.


 • Model:Omörite ýasalan
 • Marka:Platecoil®
 • Eltip bermek porty:Şanhaý porty ýa-da islegiňiz boýunça
 • Töleg ýoly:T / T, L / C ýa-da islegiňiz boýunça
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Statik ereýän kristalizator näme?

  Statik ereýän kristalizator, içerki aýlanyş ýyladyş ýa-da sowadyş prosesi üçin ulanylýan ýyladyş serişdesi ýa-da sowadyjy gurşawly ýörite ýylylyk çalşygy plastinkasyny (Platecoil Plate) ulanýar.Heatylylyk çalşygy plitalary kristalizatoryň kabinetine dikligine ýerleşdirilýär, ýyladyş ýa-da sowadyjy serişde eredilen maddanyň doňdurma nokadynyň aşagyndaky kristallaşýan ene suwuklygyny ýuwaş-ýuwaşdan gyzdyrýar ýa-da sowadýar.Ahyrynda, ýylylyk çalşygy plastinasynyň üstünde kristallaşýan gatlak emele gelýär, hapalary aýyrmak we kristallary arassalamak üçin “SÖATGI” amalyny ulanýar.

  Işleýiş ýörelgesi näme?

  Statik ereýän kristalizator, dürli eriş nokatlaryny (kristallaşdyrma nokady) ulanyp, maksatly önümi beýleki böleklerden arassalamagyň we aýyrmagyň, we ýokary derejä ýetmek üçin sowatmak arkaly kristallaşmagy we bölünmegi gazanmagyň usulydyr, tutuş proses üç esasy bölege bölünýär kristallaşmagy, derlemegi we eremegi öz içine alýan ädimler.

  Kristalizasiýa (statiki ereýän kristalizator)
  Kristalizasiýa2

  Eredilen garyndy ýylylyk geçiriji gurşaw bilen kristallaşma nokadynyň aşagyna ýuwaş-ýuwaşdan sowadylýar we kristallar Platecoil plitalarynyň üstünde çökýär we kristallaşma gatlaklaryny emele getirýär.Hapalyklar esasan ene içgisinde bolýar we kristalizatordan çykarylýar.

  Derlemek (statiki ereýän kristalizator)
  Derlemek

  Kristallaşma gatlagyny derlemek (bölekleýin eremek) bilen arassalap bolýar, ýagny eriş nokadyna haýal gyzdyrmak, soň ýapylan we ýelmeýän hapalar ereýän önüm bilen ýuwular.Derlemek tutuş prosesde möhüm ädimdir.

  Eremek (statiki ereýän kristalizator)
  Eremek

  Terlenenden soň, ähli kristallaşma gatlagyny eredip, ýokary arassa suwuk önüm almak üçin ýylylyk geçiriji gurşawyň temperaturasy hasam ýokarlanýar.

  “Platecoil” plitalary we daşarky kabineti näme?

  Platecoil plastinka, lazer kebşirleýiş tehnologiýasy bilen emele gelen we ýokary turbulent içki suwuklyk akymy bilen ýokary ýylylyk geçirijiliginiň we birmeňzeş temperaturanyň paýlanmagyna sebäp bolýan tekiz plastinka gurluşy bolan ýörite ýylylyk çalşyjydyr.lt müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli şekilde we ululykda dizaýn edilip we öndürilip bilner.“Platecoil” plastinkasy ýokary güýçli korpusda ýerleşdirildi.Bu tehnologiýa, kristal-ýykylmagyna garşy dizaýny, düýbünde ölü boşatma tehnologiýasy bilen birleşdirýär.“Platecoil” plastinkasynyň erginsiz kristalizatorynyň (Statik ereýän kristalizatory) daşky görnüşi, önümiň girelgesi, çykaryş porty, çykmagy, aşýan porty, gurallary we beýleki işleýän burunlary bilen bezelen şkafdyr.

  a.Solventiz kristalizator, statiki ereýän kristalizator üçin lazer kebşirleýji maşyn
  b.Solventiz kristalizator, statiki ereýän kristalizator üçin lazer kebşirleýji maşyn üçin ýassyk plastinka
  c.“Platecoil” plastinka görnüşli çözgütsiz kristalizator
  d.Statik ereýän kristalizator, plastinka görnüşi statiki eriş kristalizatory

  Goýmalar

  Elektron derejeli himiki maddalar

  Nebit himiýasy

  Fosfor kislotasy

  Etilen karbonat

  Paraksilen

  Benzol

  Asetonitril

  Winiliden karbonat

  1,2,4,5-Tetrametilbenzol

  Fenol

  Dimetil karbonat

  Floroetilen karbonat

  Diklopentadien

  Parafin

  Polimer monomerleri

  Gowy himiki maddalar

  DL-Laktid

  Bisfenol A.

  Piridin

  TDI

  Diklorobenzol

  m-Ksililenediamin

  Benzoý kislotasy

  MDI

  Sukkinonitril

  Metakril turşusy

  Hloroasetik kislota

  Naftalen

  1,4-butanediamin

  Aýazly akril kislotasy

  1-Naftol

  p-Kresol

  1,4-Dikýanobutan

  Dimetil suksinat

  Metilnaftalen

  Benzoý kislotasy

  1,6-Diaminoheksan

  Tereftaloil hlorid

  Sianopiridin

  4-Hlorotoluen

  1,5-pentanediamin

  Bis (4-florofenil) -metanon

  Menthol

  Erkek angidrid

  Benzenediamin

  Bis (4-nitrofenil) efir

  Diisocyanate

  Hloronitrobenzol

  Caprolactam

  Dimetil teraftalat

  Diklopentadien

  p-tert-Butilfenol

  Biohimiýa

  Oleik kislotasy

  Malik kislotasy

  Butan-1,2-diol

  Eritritol

  Itakon kislotasy

  Stear turşusy

  Kroton kislotasy

  lsosorbide

  Darçyn kislotasy

  Ksilitol

   

   

  Önümiň artykmaçlyklary

  1. Bitewi temperatura paýlanyşy.

  2. Dolandyryp bolýan kristalizasiýa sikli.

  3. Derleme wagtynda kristallaryň çökmegi ýok.

  4. Arassalamak we tehniki hyzmat etmek üçin doly aýrylyp bilner.

  5. Custörite ýasalan ululygy we görnüşi bar.

  1. illassyk ýassygy statiki ereýän kristalizator
  2. Dimple Plate statiki ereýän kristalizator
  3. arassalamak üçin statiki ereýän kristalizator
  4. Pillow Plate Bank statiki ereýän kristalizator, Plastiki statiki eriş kristalizatory

  Illassyk plastinka ýylylyk çalşyjy üçin lazer kebşirleýiş maşynlarymyz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň