Plastinka buz maşyny

Önümler

Illassyk plastinka bugarýan plastinka buz maşyny

Gysga düşündiriş:

Plastinka buz maşyny köp sanly paralel tertipli süýümli lazer bilen kebşirlenen ýassyk ýassygy bugarýanlardan ybarat buz maşynynyň bir görnüşidir.Tabak buz maşynynda sowatmak üçin zerur bolan suw ýassyk ýassygy bugarýanlaryň ýokarsyna geçirilýär we bugarýan plitalaryň daşky ýüzüne erkin akýar.Sowadyjy bugarýan plitalaryň içki bölegine süýşürilýär we doňýança suwy sowadýar, bugarýan plitalaryň daşky ýüzünde birmeňzeş galyň buz gurýar.


 • Model:Omörite ýasalan
 • Marka:Platecoil®
 • Eltip bermek porty:Şanhaý porty ýa-da islegiňiz boýunça
 • Töleg ýoly:T / T, L / C ýa-da islegiňiz boýunça
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Plastinka buz maşyny näme?

  Plastinka buz maşynynyň ýokarsynda suw sorulýar we ownuk deşiklerden düşýär, soňra ýuwaş-ýuwaşdan “Platecoil®” lazer kebşirlenen ýassyk plitalaryndan aşak akýar.Lazer plitalaryndaky sowadyjy, doňýança suwy sowadýar.Tabagyň iki gapdalyndaky buz belli bir galyňlyga ýetende, lazer plitalaryna gyzgyn gaz sanjylýar, bu bolsa plastinalaryň gyzmagyna we buzlaryň boşadylmagyna sebäp bolýar.Buz ammarlara düşýär we ownuk böleklere bölünýär.Bu buz, ulag nurbady bilen gerekli ýere äkidilip bilner.

  Illassyk plastinka bugarýan plastinka buz maşyny (1)
  Owassyk ýassygy bugarýan plastinka buz maşyny (2)
  Illassyk plastinka bugarýan plastinka buz maşyny (3)
  Illassyk plastinka bugarýan plastinka buz maşyny (4)

  Goýmalar

  1. Alkogolsyz içgileri sowatmak üçin içgi pudagy.

  2. Balykçylyk pudagy, täze tutulan balyklary sowatmak.

  3. Beton senagaty, ýokary temperaturaly ýurtlarda beton garyşdyrmak we sowatmak.

  4. malylylyk saklamak üçin buz öndürmek.

  5. Süýt senagaty.

  6. Magdançylyk pudagy üçin buz.

  7. Guşçylyk pudagy.

  8. Et senagaty.

  9. Himiýa zawody.

  Önümiň artykmaçlyklary

  1. Buz gaty galyň.

  2. Bejerişiň azdygyny aňladýan hereket edýän bölekler ýok.

  3. Energiýanyň az sarp edilmegi.

  4. Şeýle kiçijik enjam üçin ýokary buz öndürmek.

  5. Arassa saklamak aňsat.

  Illassyk plastinka ýylylyk çalşyjy üçin lazer kebşirleýiş maşynlarymyz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  BaglanyşyklyÖNÜMLER