1. Biz hakda, Kompaniýanyň tertibi22

Biz hakda

Chemequip Industries Ltd.

Chemequip Industries Ltd., Şanhaý şäheriniň Songjiang senagat seýilgähinde ýerleşýär, ýokary öndürijilikli plastinka ýylylyk çalşyjy bolan Patecoil-iň hünärmen öndürijisidir.Hytaýda ýylylyk çalşygy tehnologiýasynyň lideri hökmünde ýetmişden gowrak garaşsyz intellektual eýeçilik patentimiz bar we ISO9001 şahadatnamasyny aldyk.Şeýle hem, azyk, himiýa, energiýa, derman, daşky gurşawy goramak we ş.m. ýaly häzirki zaman pudaklaryna hyzmat etmek üçin Demirgazyk Amerikadan we Europeewropadan ösen tehnologiýalary we enjamlary hödürleýäris.Twentyigrimi ýyla golaý tejribe esasynda tehnologiýa, hil we çalt eltiş wagty ýaly taslamalar üçin esasy bäsdeşlik ukybyny üpjün edip bileris, önümleriň bäsdeşligini we bazaryňyzdaky girdejiligini ýokarlandyrmaga kömek eder.

“Chemequip” -iň esasy işi, köp ýokary ýylylyk çalşyjy, statiki ereýän kristalizator, düşýän film çileri, suwa çümdüriji ýylylyk çalşyjy, buz banky, plastinka buz maşyny, esasy komponent hökmünde platokil ýylylyk geçiriji plastinka bilen dürli ýokary netijelilik ýylylyk çalşyjylary we ýylylyk çalşygy modullaryny ýygnamakdyr. çeňňek penjekli tank, flýu gaz ýylylyk çalşyjy, galyndy ýylylygy dikeldiji ýylylyk çalşyjy, ýyladyş we sowatmak üçin bal ary penjekleri, kondensator, konweýer kemer sowuk plastinka, doňduryjy plitalary öldürmek, sowuk plitalary elektroplatirlemek we ş.m.Şol bir wagtyň özünde önümler Germaniýa, Kanada, Çili, Peru, Taýland, Japanaponiýa, Wýetnam, Russiýa, Ruanda, Koreýa, Ispaniýa, ABŞ, Braziliýa, Awstraliýa we ş.m. ýaly ýigrimi gowrak ýurda eksport edilýär. .

Chemequip Industries Ltd.-1

Hyzmatdaşymyz - Solex termiki ylym lnc.

Solex Termal Science Inc., täsin innowasiýa tehnologiýasy we ýokary hilli hünärmen we tehniki işgärler topary tarapyndan gowy abraý gazanmak üçin ýylylyk alyş-çalyş enjamlaryny halkara derejesinde ykrar ediji.Kanadanyň Kalgari şäherindäki Solex ştab-kwartirasy, önüm we tehnologiýany ösdürmek bölümi we Hytaýda tehniki hyzmat merkezi bar.Solex, köp gaty jisimleri ýylatmak, sowatmak we guratmak üçin täsirli çözgütleri üpjün etmek üçin 18 ýyldan gowrak wagt bäri Chemequip bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Solex
Taryh
“Chemequip” 20-den gowrak ýurduň müşderileri üçin ýassyk ýassyklary, reňkli penjekler, düşýän film çileri, statiki ereýän kristalizator we ş.m. ýaly önümleri öndürdi.
2023
“Chemequip” 20-den gowrak ýurduň müşderileri üçin ýassyk ýassyklary, reňkli penjekler, düşýän film çileri, statiki ereýän kristalizator we ş.m. ýaly önümleri öndürdi.
2021-nji ýylda, COVID-19 epidemiýasynyň agyr ýagdaýlarynda Hytaý bazaryndaky “Solex Platecoil” taslamalarynyň mukdary 1550-e ýetdi.
2021
2021-nji ýylda, COVID-19 epidemiýasynyň agyr ýagdaýlarynda Hytaý bazaryndaky “Solex Platecoil” taslamalarynyň mukdary 1550-e ýetdi.
Chemequip täze 23000m² akylly önümçilik bazasyny gurýar.
2019
Chemequip täze 23000m² akylly önümçilik bazasyny gurýar.
2013-nji ýylda “Chemequip” Solex bilen bilelikde Şanhaý şäherinde önümçilik zawodyny döretdi.
2013
2013-nji ýylda “Chemequip” Solex bilen bilelikde Şanhaý şäherinde önümçilik zawodyny döretdi.
Bulkflow kompaniýasy adyny Solex Termal Science Inc. diýip üýtgetdi we tehnologiýanyň arkasyndaky ylymlary özleşdirdi.
2008-nji ýyl
Bulkflow kompaniýasy adyny Solex Termal Science Inc. diýip üýtgetdi we tehnologiýanyň arkasyndaky ylymlary özleşdirdi.
2005-nji ýylda Chemequip Hytaýda Bulkflow kompaniýasynyň ýeke-täk wekili bolýar.
2005
2005-nji ýylda Chemequip Hytaýda Bulkflow kompaniýasynyň ýeke-täk wekili bolýar.
Heatylylyk geçiriş tehnologiýasy bilen ýörite Bulkflow kompaniýasyny döretdi.
1999
Heatylylyk geçiriş tehnologiýasy bilen ýörite Bulkflow kompaniýasyny döretdi.
Solex Platecoil-iň ýylylyk geçiriji tehnologiýasyny oýlap tapyjy, hakyky halkara patent hukugyny aldy.
1980-nji ýyllar
Solex Platecoil-iň ýylylyk geçiriji tehnologiýasyny oýlap tapyjy, hakyky halkara patent hukugyny aldy.